Yhdistyksen säännöt

Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi on Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry ja kotipaikka Nousiaisten kunta. Nousiaisten kunta alueena tarkoittaa kyseisen kunnan rajoja vuonna 2006. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiriin.

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa maillaan järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

1)      Hankkii itselleen jäsenmäärään nähden sopivan suuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten laillisesta aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä.;

2)      Edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien metsästystapojen noudattamista;

3)      Verottaa riistaa kannan kulloinkin sallimissa rajoissa;

4)      Riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;

5)      Harjoittaa riistanhoitoa ja hyviä metsästystapoja koskevaa neuvonta- ja valistustoimintaa jäsenistönsä, maanomistajien ym. yleisön sekä nuorison keskuudessa;

6)      Edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta;

7)      Kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeata käyttöä ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi tai koejäseniksi pääsevät hyvämaineiset, riistanhoitotyötä harrastavat, yhdistyksen kotipaikkakunnalla asuvat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 8§:n 12 kohdan mukaisesti jäseniksi hyväksytään. Jäseneksi pyrkivän henkilön tulee esittää anomuksensa yhdistyksen johtokunnalle joulukuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kokous voi sääntöjen 8§:n 12 kohdan mukaisesti hyväksyä varsinaisiksi jäseniksi lisäksi kotipaikkakunnalla asuvia henkilöitä ja myös ulkopaikkakuntalaisia, jotka ovat vuokranneet yhdistykselle huomattavan määrän metsästysalueita yhdistyksen kotipaikkakunnalta tai henkilöitä, jotka ovat erityisesti edistäneet yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Koejäsenyys kestää vuoden jonka ajan kuluttua yhdistyksen kokous päättää koejäsenen hyväksymisestä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta.

Kilpailijajäseniksi, jotka voivat olla myös ulkopaikkakuntalaisia voidaan 8§:n 12 kohdan mukaisesti valita hyvämaineisia, metsästyksen kilpailutoimintoja harrastavia henkilöitä. Kilpailijajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä liittymismaksua.

Johtokunnan esityksestä voi yhdistyksen kokous 8§:n 12 kohdan mukaisesti kutsua erikoisesti ansioituneen jäsenen yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai  –jäseneksi. Heiltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harrastaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä, sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja vuosittain huhtikuun loppuun mennessä jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan johtokunnalle muutostaan yhdistyksen kotipaikkakunnan ulkopuolelle.

Jäsen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään 2/3 läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavalla voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä. Erottamisesta on tehtävä ilmoitus piirille.

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen, joka muuttaa pois yhdistyksen kotipaikkakunnalta, voi johtokunta erottaa yhdistyksestä. Ero astuu voimaan sen vuoden lopussa, jolloin muutto on tapahtunut. Tämä ei kuitenkin koske yhdistyksen varsinaista jäsentä, joka on asunut yhdistyksen kotipaikkakunnalla vähintään viisi vuotta, joko ennen jäsenyyttään tai jäsenyyden aikana.

Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, hänen on siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintakaudelta, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen toimintavuosi on maaliskuun ensimmäinen – helmikuun viimeinen päivä.

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja kahdeksan ( 8 ) muuta jäsentä käsittävä johtokunta, joista vähintään 2/3 on valittava metsästysmaata yhdistykselle vuokranneista jäsenistä.

Vuosikokous valitsee johtokunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.   Puheenjohtajaksi voidaan valita sama henkilö yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi kolmivuotiskaudeksi peräkkäin. Johtokunnasta eroaa vuosittain 2-3 jäsentä. Aluksi  arvan ja sen jälkeen vuoron mukaan..

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan..

Johtokunnan jäseneksi voidaan sama henkilö valita enintään kahdeksi kolmivuotiskaudeksi peräkkäin. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä johtokunnan toimeksiannosta. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Johtokunta valitsee yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) muuta jäsentä on saapuvilla. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Johtokunnan on jätettävä tilit viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joitten tulee palauttaa ne johtokunnalle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen vuosikokouksen päättämällä tavalla, joko kirjallisesti tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.

Vuosikokous pidetään maaliskuun 20. päivään mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1)      Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;

2)      Todetaan kokouksen laillisuus;

3)      Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä äänten laskijat mahdollisia äänestyksiä varten;

4)      Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta;

5)      Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätösten vahvistamisesta;

6)      Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle;

7)      Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali joka kolmas vuosi ja muiden jäsenten vaali erovuoroisten tilalle sekä kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaalit;

8)      Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten;

9)      Hyväksytään toimintakauden tulo- ja menoarvio;

10)  Määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;

11)  Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat;

12)  Toimitetaan uusien jäsenten vaali, jolloin vähintään 2/3 läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla;

13)  Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin sekä määrätään heidän käytettävissään olevat asianomaisen piirin sääntöjen edellyttämät äänimäärät;

14)  Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistapa sääntöjen 7§:n puitteissa.

15)  Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle viimeistään joulukuun loppuun mennessä esittämät kokouskutsussa lähemmin mainitut asiat;

16)  Päätetään kokouksen Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piirille sekä toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä;

17)  Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

Kesäkokous pidetään elokuussa ja se pyritään pitämään ennen riistan metsästyskauden alkua ja siinä päätetään jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla edessä olevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokousilmoituksessa mainituista asioista.

10§

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on johtokunnalle esitetty. Kokouskutsusta on voimassa, mitä näiden sääntöjen 7§:ssä on määrätty.

11§

Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästyssäännössä ja päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

12§

Yhdistyksen on pidettävä luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.

13§

Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen ja Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piirin kanssa. Yhdistyksen on vuosikokouksen jälkeen huhtikuun 1 päivään mennessä lähetettävä piirille sen määräämän kaavakkeen mukaiset tiedot toiminnastaan, ilmoitus johtokunnan kokoonpanosta, jäsenluettelo ja vuosikertomus kaksina kappaleina sekä annettava piirille ja riistanhoitoyhdistykselle niiden pyytämät muut tiedot. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilö- ja jäsenmaksumuutoksista on ilmoitus tehtävä välittömästi.

14§

Näitten sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt ja asiasta on mainittava kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntömuutos astuakseen voimaan on hyväksyttävä ¾ osan enemmistöllä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on oltava vähintään kuukausi.

15§

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Purkamisesta on tehtävä ilmoitus piirille sekä yhdistysrekisteriviranomaisille.

16§

Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.